ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน


นายวรวิทย์ ละออประเสริฐสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน


นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางพรทิพย์ แก้วคำ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


จ.อ.ธนเสฏฐ์ ทัศนาธนพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุวรรณา แก้วหัสดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางจิรวรรณ แสนยามาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวแพรพิไล นันทวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนันท์นภัส พูลเฉลิม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเอมอร สัญญาชีวิน
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวขนิษฐา รัตนเสนาพงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายอนุวัตร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายรุ่งฤทธิ์ แพสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ


น.ส.โชติกา ธนาโชติจินดา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวภิพัชร์อร หันยี่ไล้
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายกฤษณะ สิริภัทรโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสายพิณ สังคะรินทร์
คนสวน


นายอำพนธ์ ตรีรัตนนุกูล
คนสวน


นายรักเร่ พุทธ์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติ ธรรมเจริญ
พนักงานขับรถยนต์


นายณรงค์ วรรณโอทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายสุขสันต์ เข็มจรูญ
พนักงานดับเพลิง


นายรัชชศิท์ ตันพงษ์
พนักงานดับเพลิง


นายสมภูมิ เข็มมาลัย
พนักงานดับเพลิง


นายสุรศักดิ์ สายพันธ์
พนักงานดับเพลิง


นางนาถลดา แหนลำใย
คนครัว


นางสาวรุ้งตะวัน แก้วจอหอ
ครูคศ.2


นางสาวธนิดา ชานินปราณี
ครูคศ.1


นางสาววนิดา แซ่แต้
ครูคศ.1


นางสาวกนกอร ตุเจริญ
ครูคศ.1


นางปิยะพร เข็มทอง
ครูคศ1.


นางสาวสุกัญญา ทิพยานนท์
ครูคศ1.


นางสาวมลฤดี ขุมทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอุนิสา เข็มมลฑา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวงามตา เสกตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสลิตา มงคลสิน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชนกสุดา ยะสุรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,008 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.