ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

**************************

                    

                                ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยประกาศให้กระผม นายสมชาย  กมลวงษ์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

                  บัดนี้ กระผมได้กำหนดแนวนโยบายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้มแข็ง ในการร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง ระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายพนักงานประจำ กลุ่มองค์กรเอกชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างและพัฒนาตำบลเกาะขนุนให้เข้มแข็ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วนให้เดินหน้าพัฒนาในทุกด้านอย่างสอดคล้องต้องกัน

                 นอกเหนือไปจากแนวนโยบายการบริหารส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนที่ดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีนโยบายพัฒนาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและความต้องการของพี่น้องประชาชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดฉะเชิงเทรา

                                 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน สามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว กระผมจึงได้กำหนดแนวนโยบายการบริหารงานไว้ ๗ ประการ ดังนี้

                              ๑.       นโยบายเรื่องเขตที่ย้ายเข้ามาใหม่

-  เรื่องของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ให้เป็นไปตามประชาคมของประชาชนว่าจะอยู่ในเขตใดจะได้ดำเนินการต่อไป

 

๒.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค-บริโภค

-  ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค-บริโภค และวางผังเมืองรวม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาได้มาตรฐานและระบบอย่างแท้จริง

-  ปรับปรุงถนนทุกสายให้ได้มาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

-  ปรับปรุง ก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

-  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมถนนทุกสาย

-  ขยายเขตประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พัฒนาประปาให้เป็นประปาขนาดใหญ่ หรือให้เป็นประปาส่วนภูมิภาค เพื่อคุณภาพของน้ำและระบบบริหารการจัดการที่ดีพอ

-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆ

                               ๓.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-  พัฒนาตำบลเกาะขนุนให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย กลมกลืนกับธรรมชาติตามโครงการเมืองน่าอยู่

-  สนับสนุนให้กลุ่ม อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-  สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามที่ระเบียบกำหนด

-  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์สุขภาพ

-  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อต่างๆ

-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง

-  บริหารการจัดเก็บขยะให้มีคุณภาพ

-  สนับสนุนชาวบ้านให้เข้มแข็ง ในการช่วยกันสอดส่องดูแลขยะและวัสดุมีพิษไม่ให้มาทิ้งไว้ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 ๔.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

-  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ได้รับความรู้วิทยาการสมัยใหม่

-  พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการออมทรัพย์

-  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 ๕.  นโยบายด้านสังคม

-  สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูรักษา รวมทั้งอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

-  ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคิดเอง วางแผนเอง และจัดทำโครงการต่างๆ เอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม

-  แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และส่วนราชการอื่นด้วย

-  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-  ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะและได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ

-  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

-  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-  ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน

 ๗.  นโยบายด้านการเมือง-การบริหาร

-  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนตระหนักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-  เน้นให้มีความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน

-  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยผ่านเวทีประชาคม และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

-  การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรมและความเป็นธรรม

-  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

-  พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และปลูกจิตสำนึกในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยพร้อมที่จะรองรับการให้บริการประชาชน

ท่านประธานที่เคารพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จะเข้า สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไป ซึ่ง กฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวเกาะขนุน โดยได้รับการเลือกตั้งให้มาทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งกระผมจะเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โดยการใช้หลักของเหตุผลความซื่อสัตย์ โปร่งใส ฉับไว และมีความรัก ความสามัคคี พร้อมรับใช้ประชาชน มาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนสืบไป

  

**********************************************************

 

 
ผู้ประกาศ : นายสมชาย กมลวงษ์
ประกาศวันที่ : 2012-09-27

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,083 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.