ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ กับ วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ กับ วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ กับ วิสัยทัศน์  

ยุทธศาสตร์ กับ วิสัยทัศน์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  

องค์กรก้าวไกล  ตั้งใจบริการ   มุ่งมั่นพัฒนา   สู่ความเป็นเลิศ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

2.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

4.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น  

5.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

6.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

 

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

Ø     แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

Ø     แนวทางการพัฒนาดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

Ø     แนวทางการพัฒนาการจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

Ø     แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

Ø     แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Ø     แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ø     แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น  

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ

Ø     แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการวางแผน

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรม และการขนส่ง

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

Ø     แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

Ø    แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

Ø    แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบการจัดเอกสาร

Ø    แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้

Ø    แนวทางการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากร

Ø    แนวทางการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

Ø    แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง / การปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานและ บำรุงรักษา / จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

Ø    แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,108 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.