ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

ศักยภาพในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1)   จำนวนบุคลากร     จำนวน    53     คน

Ø สำนักงานปลัด                      จำนวน              13            คน

Ø ส่วนการคลัง                         จำนวน              7              คน

Ø ส่วนโยธา                             จำนวน              11            คน

Ø ส่วนการศึกษา                    จำนวน              12            คน

Ø ส่วนสาธารณสุข ฯ               จำนวน              9              คน

Ø ส่วนสวัสดิการสังคม            จำนวน              1              คน

Ø ส่วนการเกษตร                     จำนวน               -              คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร

Ø ประถมศึกษา                        จำนวน             11            คน

Ø มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จำนวน              17            คน

Ø ปริญญาตรี                           จำนวน              22            คน

Ø สูงกว่าปริญญาตรี                 จำนวน               3              คน

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( ณ  30  กันยายน  2552 )  36,401,292.11  บาท    แยกเป็น

Ø รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนจัดเก็บเอง   1,537,564.91    บาท

Ø รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บได้   16,541,007.57   บาท

Ø เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      17,214,524.21   บาท

Ø ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    109,710.42        บาท

Ø รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      998,485.00        บาท

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

Ø อาสาพัฒนาชุมชน   จำนวน    52    คน  ( หมู่บ้านละ 4 คน )

Ø อาสาสมัครสาธารณสุข   จำนวน    171    คน

Ø คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน    13   คณะ

Ø คณะกรรมการกองทุน กข.คจ   จำนวน    8    คณะ

Ø คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน   จำนวน    13    คณะ

Ø คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล     จำนวน    1    คณะ

Ø คณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน    13    คณะ             

เพื่อป้องกันยาเสพติด

Ø โครงการส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มละ  110,000.-บาท   จำนวน    13  กลุ่ม

Ø อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน    61  คน

 


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,124 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.