ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
เว็บไซต์บริการ
งานการเงิน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 : วันที่ 7-15 เม.ย. 63 นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน มอบหมายกองสาธารณสุขแ ... ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำโดยนายสมชาย ก ...
#สำนักงานปลอดโรค ประชาชนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19# : นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน ร่วมกับกองสาธารณสุขและส ... โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019:วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายส ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศ ภ.ด.ส.1 อบต.เกาะขนุน ครั้งที่ 1-1 
      ประกาศ ภ.ด.ส.1  อบต.เกาะขนุน ครั้งที่ 1-1

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 115 รายการ
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายชำนาญ เนตรมณี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน
   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเกาะขนุน - ไร่ดอน (ต่อจากเทศบาล) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขนุน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งเดินท่อระบบประปา หมู่ ๖ บ้านดงเย็น
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก หมู่ 9 สายทางบ้านเมืองดู่-บ้านโคกลำดวน
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ 12
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ 12
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 03/07/2563

มท 0816.2/ว3903 | แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 02/07/2563
มท 0816.5/ว1991 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563
มท 0808.5/ว1978 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563
มท 0816.4/ว1977 | การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563
มท 0809.2/ว1971 | การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563
มท 0809.2/ว89 | การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563
มท 0809.4/ว1960 | แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 03/07/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0816.2/ว1928 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0803.3/ว1957 | ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 02/07/2563
มท 0801.1/179 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายที่ทำการไปยังที่แต่งใหม่
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 02/07/2563
- | ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 02/07/2563
มท 0809.4/ว1907 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0820.2/ว1942 | ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0809.2/ว77 | การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0809.4/ว1930 | แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0809.4/ว1906 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0820.3/ว1931 | หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0804.6/ว1940 | ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0804.6/ว1939 | สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0803.3/'ว1937 | หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0808.3/ว1927 | แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 01/07/2563
มท 0816.3/ว1914 | การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0808.2/ว3842 | ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0808.3/ว3843 | แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0816.2/ว1918 | ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0816.2/ว1929 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0810.4/ว1925 | ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0801.1/173 | แจ้งการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สถจ.สมุทรสาคร และช่องทางการติดต่อ
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0816.1/ว1919 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0809.5/ว14 | การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0809.5/ว13 | แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0809.5/ว12 | หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0808.2/ว1922 | ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0816.4/ว1917 | คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/06/2563
มท 0808.3/ว1903 | แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0808.2/ว1904 | หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0816.2/ว1894 | โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
มท 0819.2/ว1900 | ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 29/06/2563
เกาะขนุนเมาเท่นไบท์ 2017
เกาะขนุนเมาเท่นไบท์ 2017  
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  17" ในระหว่างวันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่  2  ธันวาคม 2562  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2562  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน 

นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง  
นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน นำทีมงานผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ณ วัดชายเคืองวนาราม ม. 7 ตำบลเกาะขนุน โดยได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม และพ.ต.อ.เสถรียร เหล่าเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.พนมสารคาม ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาทางน้ำและการประกวดกระทงสวยงาม
บ้านประชาร่วมใจ
บ้านประชาร่วมใจ  
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ "บ้านประชาร่วมใจ" ที่นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน พร้อมทีมงานได้บอกบุญไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอพนมสารคาม เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ (นายพรชัย จอมพระ และครอบครัว) ในหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายๆ ภาคส่วนในอำเภอพนมสารคาม อาทิเช่น ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และสถานประกอบการ ในการสนับสนุนทุนทรัพย์ร่วมสร้างบ้านหลังใหม่จนแล้วเสร็จ และจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 23 ต.ค. 2561 ขอขอบพระคุณในเมตตาจิตของกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ร่วมด้วย ช่วยกันสร้างบ้าน "ประชาร่วมใจ" ในครั้งนี้
สาส์นจากนายกฯ

นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
สาส์นจากปลัด

นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 744,104

เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596   Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.