ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
การให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งานการเงิน
ราคาน้ำมันวันนี้
เว็บไซต์บริการ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 : วันที่ 7-15 เม.ย. 63 นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน มอบหมายกองสาธารณสุขแ ... ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำโดยนายสมชาย ก ...
#สำนักงานปลอดโรค ประชาชนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19# : นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน ร่วมกับกองสาธารณสุขและส ... โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019:วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายส ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 
     

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเข้าบ้านลุงเซ็น (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน
   ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยหลังโรงเรียนแหลมตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการคนงานทั่วไป ประเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 58/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศจ้างบริการคนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 57/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม
   ใบสั่งจ้าง 56/2563
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือ
   ใบสั่งจ้าง 55/2563
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 26/05/2563

มท 0809.4/ว1527 | การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 26/05/2563
มท 0808.2/ว7742-8017 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.5/ว1509 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0808.2/ว1516 | แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 25/05/2563
มท 0808.4/ว1506 | แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0808.3/ว1508 | การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0809.1/ว1495 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0808.2/ว1505 | แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0819.2/ว1504 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 22/05/2563
มท 0808.2/ว1498 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/05/2563
มท 0808.2/7751-7769 | การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0810.3/ว1493 | แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 21/05/2563
มท 0808.2/ว1492 | แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/05/2563
มท 0808.2/ว1480 | บัญชีนวัตกรรมไทย
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0811.2/ว1484 | รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Google Form)
หน่วยงาน : กปต. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0808.2/7673-7713 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0808.2/7627-7667 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0810.3/ว1482 | ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
มท 0809.4/ว7601 | กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
เกาะขนุนเมาเท่นไบท์ 2017
เกาะขนุนเมาเท่นไบท์ 2017  
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  17" ในระหว่างวันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่  2  ธันวาคม 2562  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2562  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน 

นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง  
นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน นำทีมงานผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ณ วัดชายเคืองวนาราม ม. 7 ตำบลเกาะขนุน โดยได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม และพ.ต.อ.เสถรียร เหล่าเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.พนมสารคาม ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาทางน้ำและการประกวดกระทงสวยงาม
บ้านประชาร่วมใจ
บ้านประชาร่วมใจ  
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ "บ้านประชาร่วมใจ" ที่นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน พร้อมทีมงานได้บอกบุญไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอพนมสารคาม เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ (นายพรชัย จอมพระ และครอบครัว) ในหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายๆ ภาคส่วนในอำเภอพนมสารคาม อาทิเช่น ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และสถานประกอบการ ในการสนับสนุนทุนทรัพย์ร่วมสร้างบ้านหลังใหม่จนแล้วเสร็จ และจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 23 ต.ค. 2561 ขอขอบพระคุณในเมตตาจิตของกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ร่วมด้วย ช่วยกันสร้างบ้าน "ประชาร่วมใจ" ในครั้งนี้
สาส์นจากนายกฯ

นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
สาส์นจากปลัด

นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596   Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.